వడపోత:అన్నిజవాబు లేని
Is class tests designed to make children score good marks only?
Jaya కోరారు 5 రోజులు క్రితం
45 వీక్షణలు0 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How you will respond if the child struggles in the class?
shysankalp సమాధానం 5 రోజులు క్రితం
193 వీక్షణలు3 సమాధానాలు0 ఓట్లు
Do teachers focus on strength or weaknesses?
Parth సమాధానం 5 రోజులు క్రితం
80 వీక్షణలు1 సమాధానాలు0 ఓట్లు
What would the ideal learning environment, free of any constraints, look like?
Abhishrey సమాధానం 6 రోజులు క్రితం
76 వీక్షణలు2 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How to use critical thinking in the classroom on daily basis?
Mehak సమాధానం 1 వారం క్రితం
131 వీక్షణలు2 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How is education changing?
Abhishree సమాధానం 1 వారం క్రితం
232 వీక్షణలు3 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How can I use self-directed or self- learning process in my home?
shifastar సమాధానం 1 వారం క్రితం
252 వీక్షణలు3 సమాధానాలు1 ఓట్లు
How to explain Science in a better way to weak students?
dashingdood సమాధానం 3 వారాలు క్రితం
210 వీక్షణలు1 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How to teach children English Literature?
khankhan సమాధానం 2 వారాలు క్రితం
196 వీక్షణలు2 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How to tell parents about the bad habits of their children?
Mahi సమాధానం 2 వారాలు క్రితం
243 వీక్షణలు3 సమాధానాలు1 ఓట్లు
How to make my child active during exam time?
mizanyo సమాధానం 3 వారాలు క్రితం
273 వీక్షణలు3 సమాధానాలు1 ఓట్లు
How to make children learn new things?
Lily సమాధానం 3 వారాలు క్రితం
229 వీక్షణలు3 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How to stop my children for creating unnecessary demands?
Sidhu సమాధానం 4 వారాలు క్రితం
387 వీక్షణలు4 సమాధానాలు0 ఓట్లు
How to manage students outside the class?
dashingdood సమాధానం 1 నెల క్రితం
395 వీక్షణలు3 సమాధానాలు0 ఓట్లు
What is the importance of asking the questions?
singhswati సమాధానం 1 నెల క్రితం
443 వీక్షణలు4 సమాధానాలు0 ఓట్లు