ഫിൽട്ടർ:എല്ലാംഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
Is class tests designed to make children score good marks only?
Jaya ചോദിച്ചു 5 ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്
45 കാഴ്‌ചകൾ0 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How you will respond if the child struggles in the class?
shysankalp ഉത്തരം നൽകി 5 ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്
193 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
Do teachers focus on strength or weaknesses?
Parth ഉത്തരം നൽകി 5 ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്
80 കാഴ്‌ചകൾ1 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
What would the ideal learning environment, free of any constraints, look like?
Abhishrey ഉത്തരം നൽകി 6 ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്
76 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to use critical thinking in the classroom on daily basis?
Mehak ഉത്തരം നൽകി 1 ആഴ്ച മുമ്പ്
131 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How is education changing?
Abhishree ഉത്തരം നൽകി 1 ആഴ്ച മുമ്പ്
232 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How can I use self-directed or self- learning process in my home?
shifastar ഉത്തരം നൽകി 1 ആഴ്ച മുമ്പ്
252 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ1 വോട്ടുകൾ
How to explain Science in a better way to weak students?
dashingdood ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
210 കാഴ്‌ചകൾ1 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to teach children English Literature?
khankhan ഉത്തരം നൽകി 2 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
196 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to tell parents about the bad habits of their children?
Mahi ഉത്തരം നൽകി 2 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
243 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ1 വോട്ടുകൾ
How to make my child active during exam time?
mizanyo ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
273 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ1 വോട്ടുകൾ
How to make children learn new things?
Lily ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
229 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to stop my children for creating unnecessary demands?
Sidhu ഉത്തരം നൽകി 4 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
387 കാഴ്‌ചകൾ4 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to manage students outside the class?
dashingdood ഉത്തരം നൽകി 1 മാസം മുമ്പ്
395 കാഴ്‌ചകൾ3 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
What is the importance of asking the questions?
singhswati ഉത്തരം നൽകി 1 മാസം മുമ്പ്
443 കാഴ്‌ചകൾ4 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ