ഫിൽട്ടർ:എല്ലാംഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
What is the best way to discipline children?
Maviya ചോദിച്ചു 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
136 കാഴ്‌ചകൾ0 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
What are some reasons that parents home school their kids?
sunrays ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
156 കാഴ്‌ചകൾ1 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
What are the indoor activities for the kids to enhance their communication skills?
sarikastar ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
309 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How can I teach my child to control his anger?
Jaya ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
206 കാഴ്‌ചകൾ1 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to tell children about the importance of different festivals in a unique way?
Parth ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
250 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
What are the important things we should teach children early in their life?
catmili ഉത്തരം നൽകി 3 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
234 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
What are some of the best ways to teach computer to playgroup kids?
Mehak ഉത്തരം നൽകി 4 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ്
348 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
How to make children responsible to achieve better in their life?
catmili ഉത്തരം നൽകി 1 മാസം മുമ്പ്
282 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ2 വോട്ടുകൾ
How much does grading affect or motivate students to learn?
dashingdood ഉത്തരം നൽകി 1 മാസം മുമ്പ്
338 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരമാവധി ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള വഴികൾ?
viyom ഉത്തരം നൽകി 1 മാസം മുമ്പ്
327 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ
Will other students laugh at me if I answer teachers’ questions in class?
Parth ഉത്തരം നൽകി 1 മാസം മുമ്പ്
515 കാഴ്‌ചകൾ2 ഉത്തരങ്ങൾ0 വോട്ടുകൾ